Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Izokinetički dinamometar Kin Com 125AP

Prateći suvremene trendove u sportskom treningu , rekreaciji i rehabilitaciji u  Scipionu se možemo pohvaliti novim uređajem, izokinetičkim dinamometrom  Kin Com 125AP.

Izokinetički dinamometar rabi se za mjerenje i/ili vježbanje svih većih zglobova odnosno mišića na ljudskom tijelu. Izokinetičkim testiranjem mjeri se snaga i raspored snage u opsegu pokreta, sila i ostvareni rad , mišićna izdržljivost . Podaci se obrađuju kompjutorskim programom kojim se koreliraju izmjerene vrijednosti, ali i odnos agonista/ antagonista, vrijeme akceleracije, brzina reciprociteta pokreta, maximalna i prosječna proizvedena sila te indeks umora ili izdržljivosti pojedinog mišića.

Važnost izokinetičkog testiranja odnosno vježbanja je višestruka .Za provođenje kvalitetne sportske pripreme (rekreacijskog ili profesionalnog tipa ), sportsko-medicinske rehabilitacije, a napose u izradi  programa vježbanja temeljenog na individualnim potrebama, potrebno je objektivno i pouzdano prikupiti podatke o jakosti mišića, amplitudi pokreta u zglobu,  te o nizu ostalih čimbenika o kojima ovisi uspješnost trenažnog ili kinezioterapijskog procesa. Najpotpunije informacije o navedenim faktorima moguće je doznati putem izokinetičkog testiranja.

Kin Com 125 AP radi na dinamometrijskom principu i omogućava da se mišićna kontrakcija izvodi pri konstantnoj kutnoj brzini duž cijele amplitude pokreta. Zbog kontrolnog mehanizma u uređaju, kutna brzina koju određuje ispitivač (mjeritelj) ne može se povećati ili smanjiti od strane vanjske sile (ispitanika), već se sila pomoću određenog sustava apsorbira i kompjutorski obrađuje. Postignuti se rezultati prezentiraju numerički i grafički, tumačenjem kojih ispitivač dobiva informacije o funkcionalnom statusu mišića. Prikupljeni podaci (sila, rad, snaga, izdržljivost) su važne smjernice za proces planiranja i programiranja trenažnog ili kineziterapijskog procesa.

  • Kontakti
Scipion fitness - Fitness programi, kondicijska priprema sportaša, izokinetika...

Scipion fitnessFitness programi, kondicijska priprema sportaša, izokinetika...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: bogovic@scipion.hr

Pošaljite upit